Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Strona główna Aktualności „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”
drukuj drukuj

Aktualności

„Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”
17.12.2018
„Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”

Fundacja Sustinae zaprasza do udziału osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które ukończyły studia I, II, III stopnia lub obecnie realizują ostatni rok na małopolskiej, mazowieckiej lub śląskiej uczelni wyższej. Program skierowany jest do osób, które są gotowe do podjęcia zatrudnienia i chcą  zwiększyć swoje szanse na otwartym rynku pracy. Uczestnicy mogą liczyć na zindywidualizowane działania, dostosowane do ich potrzeb i osobistych planów.

Jak to działa?

Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji uczestnika, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe lub specjalistyczne i umożliwienie zdobycia  doświadczenia zawodowego. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach, w okresie od 11.10.2018- 30.09.2020r. Fundacja zaprasza do udziału łącznie 150 osób, po 50 osób w każdym województwie. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin
  • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
  • Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego;
  • Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
  • Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:

  • udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin;
  • odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim)
  • dodatku motywacyjnego;.

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do projektu trwa od 2 listopada w dwutygodniowych rundach, aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego należy przedłożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów jest to dokument potwierdzający wydany przez Uczelnię. Zapraszamy do zgłoszeń telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

    Kraków, ul. Szlak 65, tel. +48 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
    Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, +48 883 340 212, absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
    Gliwice, ul. Świętojańska 5A/11, tel. +48 735 933 905, absolwent_slask@fundacjasustinae.org.

Zapraszamy!

 


Wróć do Aktualności